Sözel Bildiriler

17 Ekim 2019, Perşembe


Salon A
Sözel Sunumlar - 1
Oturum Başkanları: Hamide Kart Köseoğlu, Sebahattin Yurdakul
SS - 001 11:15 - 11:22 Polinöropatisi olan Romatoid artrit tanılı hastalarda peroneal ve tibial sinirlerin kesitsel alanlarının Ultrason ile ölçümü; kesitsel çalışma Serdar Emin Kaymaz
SS - 002 11:22 - 11:29 Romatoid artrit ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığında mortaliteyi öngören faktörler nelerdir? Mustafa Ekici
SS - 003 11:29 - 11:36 Romatoid Artrit Hastalarında Tofacitinib Tedavisinin Etkinliği Ve İlaçta Kalım: TReasure Gerçek Yaşam Verileri Cemal Bes
SS - 004 11:36 - 11:43 Romatoid Artritte Komorbiditeler İlk Biyolojik Tedavide Kalımı Etkiler Mi? TÜRKBİO verileri Tuba Yüce İnel
SS - 005 11:43 - 11:50 Romatoid artrit tanılı hastaların gebelik öncesi, gebelik ve gebelik sonrası dönemlerinde ilaç kullanım durumunun değerlendirilmesi Nevsun İnanç
SS - 006 11:50 - 11:57 Romatoid Artritli Hastalarda Serum TREM-1 Düzeyleri DAS28 Değerleri ve Periodontit ile İlişkilidir Nevsun İnanç

Salon B
Sözel Sunumlar - 2
Oturum Başkanları: Özgür Kasapçopur, Seza Özen
SS - 007 11:15 - 11:22 İntraartiküler Enjeksiyon Uygulanan Çocuklarda Bilgisayar Oyunlarının Ağrı Puanı, Kaygı Düzeyi Ve İşlem Süresine Etkisi Gülmelek İnanlı
SS - 008 11:22 - 11:29 Suriyeli Mülteci Çocukların Romatolojik Hastalık Profili Şerife Gül Karadağ
SS - 009 11:29 - 11:36 Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalığına Eşlik Eden Komorbiditeler Ümmüşen Kaya Akca
SS - 010 11:36 - 11:43 Türk okul çocuklarında eklem hipermobilite sıklığı: ağrı, denge, fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesine etkisi Zahide Ekici Tekin
SS - 011 11:43 - 11:50 Türkiye’de jüvenil idiyopatik artrit alt gruplarının dağılımı ile birlikte üveit sıklığı: Çok merkezli retrospektif JUPITER çalışması Sezgin Sahin
SS - 012 11:50 - 11:57 Ailevi Akdeniz ateşi tanılı çocuk hastalarda serum apoptozis-ilişkili miRNA ekspresyon profilinin incelenmesi Rabia Miray Kışla Ekinci
Sözel Sunumlar - 3
Oturum Başkanları: Ümit Ölmez, Timur Pırıldar
SS - 013 17:30 - 17:37 Erişkin-başlangıçlı Still hastalığında hasta kaynaklı ölçütler ve hastalık aktivite skorları, hastanın kabul edilebilir semptom düzeyini predikte edebilir mi? Emre Bilgin
SS - 014 17:37 - 17:44 İstatistik Anlamlılık Eşiğini 0.005’e Düşürmek Gözlemsel Çalışma Sonuçlarını Randomize Kontrollü Çalışma Sonuçlarından Daha Az Etkileyebilmektedir Mert Öztaş
SS - 015 17:44 - 17:51 Amiloidoz etyolojisi ve yıllar içinde değişimi; ailevi Akdeniz ateşi hala ciddi bir sorun olabilir mi? Mete Kara
SS - 016 17:51 - 17:58 Alkaptonüri Tanılı Hastalarda İnflamatuar Muskuloskeletal Bulgular Tuba Yüce İnel
SS - 017 17:58 - 18:05 Primer sjögren sendromu ilişkili interstisyel akciğer hastalığını predikte eden faktörler Reyhan Köse
SS - 018 18:05 - 18:12 Primer Sjögren Sendromu Hastalarında Çölyak Hastalığı Sıklığı Özlem Özdemir Işık

18 Ekim 2019, Cuma


Salon A
Sözel Sunumlar - 4
Oturum Başkanları: Hüseyin T.E. Özer, Yavuz Pehlivan
SS - 019 11:15 - 11:22 Primer Sjögren Sendromunda Sağkalım Analizi: Bir Üniversite Hastanesi Çalışması Bengisu Aslan
SS - 020 11:22 - 11:29 Sistemik Skleroz Hastalarında Kas Kitlesinin Değerlendirilmesinde Ultrasonografinin Kullanımı Alper Sarı
SS - 021 11:29 - 11:36 Sekukinumab ve metformin bleomisin ile uyarılmış deneysel skleroderma modelinde deri fibrozunu geriletir Ahmet Karataş
SS - 022 11:36 - 11:43 Sistemik Lupus Eritematozus’da gebelik, hastalık aktivitesi ve olumsuz gebelik sonuçlarının ilişkisi Çiğdem Çetin
SS - 023 11:43 - 11:50 Sistemik Sklerozda Yaygın ve Sınırlı Deri Tutulumunda Hastalık Aktivitesi ile Hastalık Şiddeti İlişkisi: 278 Hastanın Prospektif Kesitsel Analizi Yasemin Yalçınkaya
SS - 024 11:50 - 11:57 Sistemik Sklerozlu Hastalarda Farklı Pulmoner Hipertansiyon Tarama Algoritmalarının Performansı Mustafa Erdogan

Salon D
Sözel Sunumlar - 5
Oturum Başkanları: Recep Tunç, Gezmiş Kimyon
SS - 025 14:15 - 14:22 ANCA İlişkili Vaskülit Hastalarında Genel ve Birinci Yıl Mortalite ile İlişkili Faktörler: Retrospektif, Çok Merkezli Çalışma Önay Gerçik
SS - 026 14:22 - 14:29 Behçet Hastalarında Mukokutanöz Aktivite İndeksi İçin Yaş Moderatör Etkiye Sahip mi ?: Çok Merkezli Ulusal Çalışma Gonca Mumcu
SS - 027 14:29 - 14:36 Takayasu arteriti hastalarının bir kantitatif PET skorlama yöntemi olan PETVAS ile değerlendirilmesi Sema Kaymaz Tahra
SS - 028 14:36 - 14:43 Göz tutulumu olan Behçet hastalarında mikofenolat tedavisi Sinem Nihal Esatoğlu
SS - 029 14:43 - 14:50 Behçet Hastalığında Tümör nekroz faktör-alfa inhibitörü Kullanımı Sonrası Tüberküloz Riski diğer İnflamatuar Hastalıklardan Farklı mıdır? Murat Karabacak
SS - 030 14:50 - 14:57 DCVAS ACR/EULAR Granülomatöz Polianjit, Eozinofilik Granülomatöz Polianjit, Mikroskopik Polianjit için önerilen sınıflandırma kriterlerinin Türk hastalardaki geçerliliği ve 1990 kriterleri ile karşılaştırılması Gözde Kübra Yardımcı

19 Ekim 2019, Cumartesi


Salon A
Sözel Sunumlar - 6
Oturum Başkanları: Taşkın Şentürk, Hakan Erdem
SS - 031 11:15 - 11:22 Behçet hastalağında intestinal mikrobiyota kompozisyonu ve sağlıklı kontrolle karşılaştırılması (Rheuma-BIOTA Çalışması) Nazife Sule Yasar Yasar Bilge
SS - 032 11:22 - 11:29 Dev Hücreli Arteritli 89 Hastanın Klinik Özellikleri ve Takip Sonuçları: Erken Tanının Önemi Burak İnce
SS - 033 11:29 - 11:36 Konvansiyonel Tedavilere Dirençli Vaskuler Behçet Hastalarının TNF inhibitörleri ile Tedavisi: Retrospektif Çok Merkezli Vaka Serisi ve Literatür Taraması Aysun Aksoy
SS - 034 11:36 - 11:43 Vasküler Behçet Hastalarında Post-trombotik Sendromun şiddeti ve risk faktörlerinin Değerlendirilmesi: Çok merkezli Retrospektif Çalışma Aysun Aksoy
SS - 035 11:43 - 11:50 ‘Takayasu İnsepsiyon Kohortu’ iki yıllık izlem sonuçları Fatma Alibaz Öner
SS - 036 11:50 - 11:57 Takayasu Arteritinde Hipertansiyon ve Komplikasyonlarının Taranması Fatih Bektaş

Salon B
Sözel Sunumlar - 7
Oturum Başkanları: Kemal Üreten, Selim Nalbant
SS - 037 13:30 - 13:37 Retinal ve koroidal vasküler yapıların aksiyel spondiloartrit hastalarında optik koherans tomografi ile değerlendirilmesi Gökhan Kabadayı
SS - 038 13:37 - 13:44 Aksial Spondyloartropati ve Pelvik Parametreler Aysun Aksoy
SS - 039 13:44 - 13:51 Enteropatik Spondilit Tanısındaki Gecikme ve İnflamatuar Barsak Hastalığı ile Spondilit Arasındaki Zamansal İlişki: HUR-BIO Gerçek Yaşam Sonuçları Bayram Farisoğulları
SS - 040 13:51 - 13:58 Enteropatik Spondilitte Anti-TNF Tedavi Yanıtı ve İlaçta Kalımı: HUR-BIO Gerçek Yaşam Sonuçları Bayram Farisoğulları
SS - 041 13:58 - 14:05 Fekal Kalprotektin aksiyel spondiloartrit hastalarında inflamatuar barsak hastalığı gelişimini öngörebilir mi? TReasure veri tabanı erken sonuçları Gözde Kübra Yardımcı
SS - 042 14:05 - 14:12 Nonradyografik aksiyal spondilartrit hastalarında spinal radyolojik progresyon sıklığının ve prediktörlerinin değerlendirilmesi Gerçek Can