Poster Turu


17 Ekim 2019, Perşembe
15:00 - 15:30
Poster Turu
PP-203 Nevsun İnanç İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Toraks BT Dansitometrinin Değerlendirilmesi
PP-202 Nevsun İnanç Romatoid artrit tanılı hastaların gebelik öncesi, gebelikte ve gebelik sonrası dönemlerde DAS28, HAQ ve ESR değerlerinin değerlendirilmesi
PP-193 Ayten Yazıcı Yaşlı başlangıçlı romatoid artritli hastalar ile genç başlangıçlı romatoid artritli hastalar arasında fark var mı? TURKBİO veri tabanı sonuçları
PP-188 Mustafa Ekici Romatoid artrit ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığında radyografik değişikliklerin sıklığı ve radyolojik progresyon
PP-264 Beste Akdeniz Juvenil spondiloartrit (JSpA) tanılı hastalarda sakroiliiti saptamada fizik muayene ve radyolojik görüntülemelerin (direkt grafi ve manyetik rezonans görüntüleme) etkinliğinin karşılaştırılması
PP-179 Gökhan Sargın Romatoid Artrit İnterstisyel Akciğer Hastalığında İmmatür Trombosit Fraksiyonu
PP-200 Nevsun İnanç Romatoid artrit tanılı hastaların gebelikte ilaç kullanımı hakkındaki bilgi ve endişelerinin değerlendirilmesi
PP-267 Sema Kaymaz Tahra Ankilozan Spondilit hastalarında 4 yıllık izlem sonunda radyografik progresyon ve ilişkili faktörler
PP-177 Yüksel Karakoç Güncel romatizmal ilaçlara verdiği cevaba göre bir bütün olarak seropozitif romatoid artrit spektrumu
PP-175 Haner Direskeneli Gelişmiş RA tedavisi almakta olup başka bir gelişmiş RA tedavisine geçen veya gelişmiş RA tedavisine yeni başlayacak-naif hastaların temel özellikleri ve tedavi yöntemi tercihlerinin ara analizi: çok merkezli, prospektif, gözlemsel çalışma
PP-182 Mustafa Ekici Romatoid artrit ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığının genel özellikleri
PP-251 Yeşim Erez Komorbidite Varlığı, Aksiyal Spondiloartritte İlk TNFİ Tedavideki Kalımı ve Tedavinin Etkinliğini Azaltmaktadır; TÜRKBİO Verileri
PP-254 Sadettin Uslu Geç Başlangıçlı Ankilozan Spondilit Hastalarında Anti-TNF-α Tedavisinin Erken Yaşta Semptomları Başlayanlara Göre Etkinliği ve Güvenliği; TURKBIO veri tabanı
PP-256 Abdulsamet Erden Psöriatik Artrit hastalarında 5 yıllık anti-TNF alfa kullanımı sonrasında subklinik aterosklerozun değişimi
PP-265 Sinem Burcu Kocaer Psoriatik artritli hastalarda ilk tümör nekrozis faktör alfa inhibitör ilaçta kalım üzerinde etkili faktörler; TÜRKBİO verileri
PP-270 Elif Durak Ediboğlu Aksiyel spondiloartrit hastalarında 52. haftada yüksek dozda non-steroid anti inflamatuvar ilaç kullanımı ve etkileyen faktörler
PP-253 Sibel Bakırcı Psöriatik Artritte Klinik ve Ultrason ile Değerlendirme Arasındaki Farklılıklar
PP-263 Tuğçe Yüksel Karslı Radyografik ve non-radyografik aksiyel spondiloartrit hastalarının fiziksel aktivite seviyelerinin karşılaştırılması
PP-121 Neslihan Yılmaz Biyolojik tedavi alan romatoloji hastalarında Latent tüberküloz gelişimi açısından seri Quantiferon-Tb testi takibi
PP-260 Alper Yıldırım Aksiyal spondiloartrit tedavisinde tek merkez Golimumab deneyimi; ilaçta kalma oranları
PP-259 Dilek Solmaz Sigara içme durumu ile aksiyel psöriyatik artrit ilişkisinin gözden geçirilmesi
PP-275 Ali Karakaş Sekukinumab tedavisi alan nonradyografik aksiyal spondiloartrit ve ankilozan spondilit tanılı hastaların demografik-klinik özellikleri ve tedavi yanıtı üzerine obezitenin etkisinin değerlendirilmesi: TURKBIO veritabanı çalışması
PP-118 Fırat Oyman Merkezi hekim randevu sistemi (MHRS) ve devam eden muayene çalışma cetvelleri (DEMC)’nin romatoloji polikliniğinde işleyişe etkisi
PP-194 Mehmet Emin Derin Romatoid artritli hastalarda tosilizumab kullanımının uzun dönem sonuçları: Tek merkez deneyimi
PP-199 Nevsun İnanç Postpartum dönemde semptomları başlayan romatoid artrit hastalarının değerlendirilmesi
PP-131 Pamir Atagündüz İnflamatuar Romatizmal Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Aile Hekimleri Üniversite İşbirliği: Romatoloji Atölyesi "ROMATÖLYE" Projesi 5 Yıllık Gözlemsel Sonuçları
PP-261 Yeşim Akkoç Ankilozan Spondilit’li Olguların Hastalıklarına İlişkin Bilgi Değerlendirme Anketinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği
PP-252 Umut Kalyoncu PsA’da tutulan eklemin çapı ve yeri, hasta değerlendirmesinde önemli olabilir
PP-262 Deniz Bayraktar Aksiyal spondiloartrit hastalarının fiziksel aktivite seviyelerinin ölçümü açısından subjektif ve objektif yöntemler arasındaki ilişki: anket vs. akselerometre
PP-195 Ayşe Ayan Desteksiz Üst Ekstremite Egzersiz Testinin Romatoid Artritli hastalarda geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi
PP-277 Hasan Ulusoy Romatoid artrit ve ankilozan spondilitli hastalarda serum interlökin-33 düzeyleri ve hastalık aktivitesiyle ilişkisi
PP-138 Çiğdem Çetin Silikozis İlişkili Otoimmün Hastalıklar ve Anakinra Tedavisinin Anti-inflamatuvar Etkinliği

18 Ekim 2019, Cuma
15:00 - 15:30
Poster Turu
PP-227 Ayşe Koçak Skleroderma Alt Gruplarında WNT Yolağı Aktivitesinin Organ Tutulumlarıyla İlişkisi
PP-234 Yasemin Yalçınkaya Tedaviye Dirençli ve Şiddetli Seyirli 27 Sistemik Skleroz Hastasında Rituksimab Tedavisinin Etkinliği ve Güvenilirliği
PP-236 Yasemin Yalçınkaya Sistemik Sklerozda Sınıflandırma Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Cilt Dışı Klinik Bulgular, Tırnak dibi Kapillaroskopisi ve Serolojinin Önemi
PP-235 Alper Sarı İnterstisyel Akciğer Hastalığı Olan Sistemik Skleroz Hastalarında Radyolojik Plöroparankimal Fibroelastozis Benzeri Lezyonlar
PP-229 Sadettin Uslu Sistemik Sklerozis Hastalarında El Kontraktürlerinin “Prayer sign” ve “Table top sign” Pratik Testleri İle Değerlendirilmesi ve Klinik Anlamı
PP-231 Müçteba Enes Yayla Erken başlangıçlı primer sjögren sendromu, klinik ve laboratuvar özellikleri
PP-139 Mert Öztaş Retroperitoneal Fibrozis - Tek Merkez Deneyimi
PP-219 Sezgin Şahin Jüvenil Sistemik Lupus Eritematosus'da Kognitif Bozukluk: MR Spektroskopi ile erken tanı ve MOG Antikoru ilişkisi
PP-221 Özlem Özdemir Işık Primer Sjögren Sendromu Hastalarında Akciğer Bulguları
PP-207 Ömer Uludağ Antifosfolipid Sendromunda Uyarlanmış Global Antifosfolipid Sendromu Skoru’nun Validasyonu ve Kriter Dışı Klinik Bulgular ile İlişkisi
PP-213 Çiğdem Çetin Sistemik Lupus Eritematozus’lu Hastalarda Olumsuz Gebelik Seyri İle İlişkili Risk Faktörleri
PP-163 Gülnur Taşçı Bozbaş Fibromiyalji 2013 Alternatif Tanı Kriterlerinin Geçerlilik ve Güvenilirliği
PP-245 Ertuğrul Çağrı Bölek Sistemik Skleroz’da Gastrointestinal Endoskopik Bulgular
PP-217 Berna Yurttaş Geleneksel Tedavilere Dirençli Lupus Nefriti Hastalarında Rituksimab Tedavisi- Tek Merkez Deneyimi
PP-241 Samet Karahan Primer Sjögren Sendromlu Hastalarda Roma IV Fonksiyonel Barsak Hastalıkları Tanı Kriterleri Işığında Fonksiyonel Barsak Hastalığı Sıklığı
PP-238 Ayşe Ayan Sjögren sendromlu hastalarda seksüel disfonksiyon
PP-215 Emre Gök Jüvenil sistemik lupus eritematozuslu (jSLE) çocuklarda hastalık başlangıcında ya da izleminde sitopeni olan ve olmayanlar arasında hemofagositik lenfohistiyositoz mutasyon varlığı incelemesi
PP-230 Ozan Cemal İçaçan Sjögren Sendromu Ön Tanısı ile Tükürük Bezi Biyopsisi Yapılan Hastaların Analizi; Tek Merkez Deneyimi
PP-127 Reyhan Bilici Salman Nedeni bilinmeyen inflamasyonlu hastaların değerlendirilmesinde 18f-FDG pozitron emisyon tomografisinin tanısal yeri: Retrospektif bir çalışma
PP-007 Banu Çiçek Yalçin Dulundu Ailevi Akdeniz Ateşinde IL-1 tedavisi tek merkez deneyimi
PP-021 Mehmet Yıldız Bazı MEFV mutasyonları PFAPA sendromu benzeri semptomlar ile ilişkili olabilir mi?
PP-036 Hatice Adıgüzel Dundar M694V heterozigot ve Ekzon 10 dışı MEFV mutasyonları arasında genotip-fenotip ilişkisi ve kolşisin yanıtlarının değerlendirilmesi
PP-244 Selime Ermurat Sjögren Sendromu tanısında minor tükrük bezi biyopsisinin yeri
PP-150 Aydan Köken Avşar Osteo-artrikuler Tüberküloz Vaka Serisi
PP-009 Hatice Adıgüzel Dundar Ekzon 10 ve ekzon 10 dışı mutasyonların AAA kliniği ve tedavi yanıtına etkisi
PP-209 Fatma Aydın Pediatrik nöro-lupus hastalarının klinik özellikleri: Tek merkez deneyimi
PP-017 Murat Bektaş Tek Merkezde İzlenen 138 Ailevi Akdeniz Ateşi’ne bağlı AA Amiloidoz Hastasının Klinik Seyir ve Tedavi Yanıtları
PP-019 Figen Çakmak Bir yaş altı Kawasaki hastalığı tanısı alan hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri
PP-172 Elif Gür Kabul Fibromiyalji’li Bireylerde Fonksiyonel Durumun Ağrı, Depresyon, Anksiyete Ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
PP-243 Mehmet Soy Gebe Sjögren Sendromlu Hasta Nasıl Takip Edilmeli?
PP-136 Gözde Kübra Yardımcı IGG4 ilişkili hastalık- Vaskülitik Perspektif
PP-008 Ayşe Tanatar E148Q varyantı taşıyan pediatrik Ailevi Akdeniz Ateşi hastalarının homozigot patojenik mutasyon taşıyan hastalarla karşılaştırılması

19 Ekim 2019, Cumartesi
15:00 - 15:30
Poster Turu
PP-071 Nazife Sule Yasar Yasar Bilge Behçet hastalığı aktif oral ülser mikrobiyotasının, sağlıklı oral mukoza ve rekürren aftöz stomatiti olan olgular ile karşılaştırılması (RheumaBIOTA çalışması)
PP-239 Murat Bektaş Tek merkezden izlenen 197 ANCA ilişkili vaskülit hastasının klinik özellikleri, sağkalım, mortalite ve hasar verileri
PP-057 Funda Erbasan Takayasu Arteritinde Biyolojik İlaçların Damar Lezyonları Üzerine Etkileri Var mı?
PP-060 Burak İnce Dev hücreli arteritte organ hasarı: Hastalık alevlenmesi ve steroid tedavisinin hasar gelişimindeki önemi
PP-089 Berkan Armağan Dev Hücreli Arterit’de DMARD tedavisi
PP-106 Ertuğrul Çağrı Bölek Çocuklukta ve Erişkin Yaşta Başlayan Takayasu Arteriti Hastaları Klinik Özellikler ve Hastalık Seyri Açısından Benzer Midir ?
PP-107 Burak İnce ANCA ilişkili vaskülit hastalarında uzun dönemde ciddi infeksiyon gelişimi ve risk faktörleri
PP-108 Ertuğrul Çağrı Bölek Yeni Önerilen Takayasu Arteriti Sınıflamasının Hacettepe Kohortunda Geçerliliği
PP-099 Emine Uslu Yurteri ANCA İlişkili Vaskülitlerde Enfeksiyon Riski
PP-090 Berkan Armağan Dev hücreli arteritte hastalık fenotipleri açısından kümeleşme var mı?
PP-091 Fatma Alibaz Öner Erişkin IgA Vaskülitli Hastalarda Prognoz ve Hasarın değerlendirilmesi: Çok merkezli Retrospektif Kohort Çalışması
PP-101 Murat Torgutalp Vasküler Behçet Hastalarının demografik ve klinik karakteristiklerinin incelenmesi: 424 hastanın retrospektif analizi.
PP-075 Sema Kaymaz Tahra Takayasu arteriti hastalarında hasar semptom başlangıç yaşı, hastalık süresi ve kümülatif kortikosteroid dozu ile ilişkilidir
PP-072 Fatma Alibaz Öner Dev-Hücreli Arteritte Çok-Merkezli Türkiye İzlem Verisi: Konvansiyonel İmmunsupresifler ilk tercih olmaya devam ediyor
PP-095 Alper Sari Takayasu arteriti seyrinde serebrovasküler olaylar
PP-068 Önay Gerçik ANCA İlişkili Vaskülit Hastalarında Son Dönem Böbrek Yetmezliği Gelişmesini Öngörmede Berden Histopatolojik Sınıflaması ve ANCA Renal Risk Skorunun Performansı
PP-102 Rıza Can Kardaş Erişkin vaskülit hastalarında kanser ilişkisi
PP-080 Muge Aydın Tufan Granülomatöz Polianjitli Kırk Beş Hastada Remisyon ve İdame Tedavide Kullanılan İmmunsüpresif İlaçlar ile Relaps Sıklığının Belirlenmesi: Tek Merkez Klinik Deneyim
PP-096 Banu Nalbantoğlu Takayasu Arterit’li Hastalarda Hastalık Algısının İncelenmesi ve İlişkili Olduğu Faktörlerin Belirlenmesi
PP-098 Tuğçe Bozkurt Behçet Hastalığına bağlı major organ tutulumunun önlenmesi daha erken immunsupresif kullanımını gerektiriyor
PP-082 Gizem Kaynar Nontrombositopenik Purpura Nedeniyle Başvuran 44 Hastanın Etiyolojik Analizi
PP-048 Döndü Üsküdar Cansu Dev hücreli arteritin diğer inflamatuvar hastalıklarla birlikteliği rastlantısal mı ilişkili mi?
PP-104 Emre Bilgin ANCA-ilişkili vaskülitlerde tedavi seçimleri: Hacettepe Üniversitesi Vaskülit Tanı, Tedavi, Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUVAM) gerçek yaşam verileri
PP-077 Sinem Nihal Esatoğlu ISG kriterlerini doldurmayan Behçet hastalarının inisyal klinik özellikleri ve prognozu
PP-066 Özlem Özdemir Işık Romatoloji Pratiğinde Pozitron Emisyon Tomografisi Kullanımı
PP-081 Fatma Alibaz Öner Kronik Pulmoner Tromboemboli Nedeni ile İzlenen Olgularda Endarterektomi Sonrası Saptanan İzole Pulmoner Vaskülit: Vaka Serisi
PP-084 Murat Karabacak Çocukluk çağı başlangıçlı Takayasu Arteriti (TAK) ile erişkin başlangıçlı TAK hastalarının klinik aktivite ve hasar durumunun karşılaştırılması
PP-079 Erdal Bodakçi Behçet hastalığına bağlı pulmoner arter anevrizması: Tek merkezden izlenen 11 hastanın klinik özellikleri, tedavileri ve uzun dönem sağ kalımları
PP-094 Ayten Yazıcı Takayasu arteritli hastalarda non-vasküler akciğer tutulum sıklığı: Çok merkezli retrospektif kohort sonuçları
PP-078 Sinem Nihal Esatoğlu Damar ve santral sinir sistemi tutulumu olan Behçet hastalarında mikofenolat tedavisi
PP-093 Neslihan Gökçen Takayasu arteriti avasküler nekroza neden olabilir mi?
PP-170 Mehtap Aykaç Çebiçci Pes Anserin Tendinobursitli Hastalarda Kortikosteroid Fonofororezi Ve Kortikosteroid Enjeksiyonu Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması