Poster Bildiriler

17 Ekim 2019, Perşembe

,
Poster Asım Saati: 07:30 - 08:30
Poster Toplama Saati: 18:00 - 19:00
PANO NO BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI SUNUCU
033 PP-174 Konvansiyonel DMARD tedavisi alan seropozitif romatoid artritli hastaların retrospektif analizi Yüksel Karakoç
034 PP-183 Romatoid artrit ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığında biyolojik ve sentetik DMARD seçimleri nelerdir? Mustafa Ekici
035 PP-196 Romatoid Artrit Tedavisinde Haftalık Adalimumab Kullanımı Yusuf Karabulut
036 PP-250 Ankilozan spondilit hastalarında temporomandibular düzensizliklerin sıklığı ve risk faktörleri: Tek merkez, kesitsel çalışma sonuçları Esra Bilgin
037 PP-266 Ankilozan spondilit(AS) ve Psöriyatik artritte(PSA) Sekukinumab deneyimi: Tek merkezden 45 hastanın analizi Murat Bektaş
038 PP-274 Tek merkez Ankilozan spondilit ve Psöriatik artrit hastalarında Secukinumab deneyimi Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer
039 PP-180 Romatoid artritli hastalarda tiyol/disülfit dengesi üzerine seropozitifliğin etkisi Mehmet Karakoç
040 PP-197 Tofasitinib sonrası Tosilizumab Tedavisinin Değerlendirilmesi Yusuf Karabulut
041 PP-269 Anti-TNF α Tedavisi Alan Ankilozan Spondilit Hastalarında Tai Chi'nin Etkinliği Ayse Ayan
042 PP-272 Psöriyatik artritte tanı ve tedavi gecikmesi gereksiz operasyonlara yol açmaktadır Servet Yolbaş
043 PP-192 Romatoid Artrit Hastalarinda Tofasitinib Deneyimi: Gerçek Yaşam Verileri Doğan Bayram
044 PP-181 Romatoid artrit vasküliti mi? Sjögren Sendromu ekstraglandüler tutulumu mu? Mehmet Karakoç
045 PP-268 Ankilozan Spondilit’li hastaların eşlerinde seksüel memnuniyet ve seksüel disfonksiyon Ayşe Ayan
046 PP-173 Klinik pilates egzersizlerinden fayda gören fibromiyalji’li bireylerin potansiyel unsurları Bilge Başakcı Çalık
047 PP-249 Aksiyel Spondiloartropatisi olan hastaların egzersiz uyumunun değerlendirilmesi Selime Ermurat
048 PP-190 Romatoid Artriti konu alan tezlerin bibliyometrik analizi Eda Ünal
049 PP-185 Romatoid Artrit Hastalarında Golimumab Tedavisinde Kalma Oranları, Tek Merkeze Ait Retrospektif Veriler Özlem Şen
050 PP-164 Diz Osteoartritli Hastalarda Balneoterapinin Serum Leptin, Adiponektin ve Kartilaj Oligomerik Matriks Proteini (COMP) Düzeylerine Etkisi Ayşe Berhoğlu Barut
051 PP-271 Ankilozan spondilit hastalarında skolyoz sıklığı Havvanur Doğan
052 PP-169 Fibromiyalji Tanılı Hastalarda Metabolik Sendrom Betül Sargın
053 PP-167 Osteoartritli bireylerde d vitamini düzeylerinin fonksiyonel duruma ve yaşam kalitesine etkisiSİ Dilek Efe Arslan
054 PP-168 Romatoloji Polikliniğinde Trokanterik Bursit Mehmet Soy
055 PP-273 Ankilozan Spondilitli Hastada Sekukinumab Tedavisi Sırasında Gelişen Herpes Zoster ve Kutanöz Candida Enfeksiyonu İsmail Uçar
056 PP-128 Mycobacterium Tuberculosis'in Neden Olduğu El Bileği Monoartrit Olgusu Sadettin Uslu
057 PP-129 Makrofaj Aktivasyon Sendromu düşünülen bir olguda ayırıcı tanı: Kala-azar Merve Sungur Özgünen
058 PP-130 Nadir görülen romatolojik hastalık taklitçilerinden biri: Hemofagositik lenfohistiositoz Erdal Bodakçi
059 PP-132 Erişkin still hastalığını taklit eden intravasküler lenfoma olgusu Fatma Tuncer
060 PP-133 Tekrarlayan psödotümör orbita olgusu Ahmed Cihad Genç
061 PP-134 Romatoid Faktör Pozitifliği Olan Poliartritli Olgu Mete Pekdiker
062 PP-137 Parvovirus B19 Artriti Mehmet Soy
063 PP-140 Amantadin ilişkili livedo retikülaris olgu sunumu Merve Nalbant
064 PP-141 Gebelikte Kalça Ağrısı: Kalçanın Geçici Osteoporozu Mehmet Soy
065 PP-142 Propiltiourasil kullanımına bağlı gelişen ANCA ilişkili vaskülit olgusu Fatih Albayrak
066 PP-145 Parapleji ile seyreden thorakal bölge yerleşimli pott apsesi Murat Baloğlu
067 PP-146 Pott Apsesi ile seyreden Milier tbc olgusu Murat Baloğlu
068 PP-147 İnfliximab Kullanan Ankilozan Spondilit’li Hastada Kronik Kutanöz Leishmaniasis Gezmiş Kimyon
069 PP-148 Karpal tünel sendromu ile prezente olan kranial kitle Tuğba İkiz Kaymaz
070 PP-149 Biyolojik ilaç kullanımı öncesi yapılan taramada saptanan yaygın akciğer tüberkülozu Serpil Ergülü Eşmen
071 PP-151 Poliartrit ve spondilodiskit ile gelen bir miliyer tüberküloz olgusu Elif Dinçses Nas
072 PP-152 Romatoloji Hemşireliği ve İnovatif Dokunuşlar Canan Pörücü
073 PP-153 Romatoloji Polikliniğinde Subakut Tiroidit Mehmet Soy
074 PP-157 Antibiyotik kullanımı sonrası gelişen lökositoklastik vaskülit olgusu Fatih Albayrak
075 PP-158 Enteropatik Artrite Bağlı Dirençli Pyoderma Gangrenozumun Tofacitinib ile Etkili Tedavisi Aydan Köken Avşar
076 PP-176 Tendon Kılıfının Dev Hücreli Tümörünün Eşlik Ettiği Romatoid Artrit Olgusu Yunus Durmaz
077 PP-178 Haglund Sendromunun Eşlik Ettiği Romatoid Artrit Hastası Yunus Durmaz
078 PP-184 Rituximab ile tedavi sırasında tüberküloz artriti gelişen bir romatoid artrit olgusu Hasan Ulusoy
079 PP-186 Düşük Doz Metotreksat ile Büllöz İlaç Erupsiyonu: Olgu Sunumu Tuba Yüce İnel
080 PP-189 Tek Eklemde Romatoid Nodül ve Artrit ile Başvuran Romatoid Artrit Olgusu Mehmet Soy
081 PP-191 Nadir Bir Birliktelik; Parry–Romberg Sendromu ve Romatoid Artrit Gürkan Yilmaz
082 PP-198 Romatoid Artrit Tanılı Olguda anti-TNF Tedavi Sonrası Gelişen Demiyelinizan Polinöropati Sarvan Aghamuradov
083 PP-201 İnterstisyel akciğer hastalığı ile prezente olan yeni tanı Romatoid Artrit vakası Fatih Sarıtaş
084 PP-246 spondilotik myelopati olgu sunumu Murat Baloğlu
085 PP-247 Ankilozan Spondilit Tanılı Bir Hastada Sekukinumab Tedavis Sonrası Gelişen Palmoplantar Psöriazis Yunus Durmaz
086 PP-248 Nadir görülen bir tablo olan ankilozan spondilit ve romatoid artrit birlikteliğinin saptandığı olgu sunumu Sinem Burcu Kocaer
087 PP-255 Etanersept ile tedavi edilen psöriatik artrit tanılı hastada gelişen paradoksal sarkoidoz: Vaka sunumu Semih Gülle
088 PP-257 Crohn Hastalığında Nadir Bir Tutulum Subglottik Stenoz ve Literatür Taraması Burcu Yağız
089 PP-258 Non-radyografik aksiyel spa ile karışan bir olgu: Bertolotti Sendromu Ali Karakaş
090 PP-166 Primer Biliyer Sirozlu Hastada Bilateral İleri Evre Kalça Osteoartritinde Nonfarmakolojik Tedavi Yanıtı Raikan Büyükavci
091 PP-171 Posterior ligaman kalsifikasyonu ile presente olan servikal dar kanal olgusu Murat Baloğlu
092 PP-120 Kronik kalp yetmezlikli olgularda proinflamatuar sitokinlerin patogenez ve prognozdaki rolleri Korhan Tek

18 Ekim 2019, Cuma

,
Poster Asım Saati: 07:30 - 08:30
Poster Toplama Saati: 18:00 - 19:00
PANO NO BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI SUNUCU
033 PP-040 Çocuklarda romatizmal bulgularla gelen genetik hastalıklar Ümmüşen Kaya Akca
034 PP-004 Laboratuar belirteçlerinin Henoch-Schönlein purpurası’nın ciddiyetini belirlemedeki rolü Şerife Gül Karadağ
035 PP-020 Ailesel Akdeniz ateşi hastalarında kronik inflamasyon belirleyicileri ve kronik inflamasyonun hasar ile ilişkisi. Hakan Babaoğlu
036 PP-022 Juvenil İdiyopatik Artrit Hastalığında Güncel Bir Sorunsal: Biyolojik Ajan Ve Malignite İlişkisi Oya Köker
037 PP-032 Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Hastalık Şiddetini Değerlendiren İki Skorlama Sisteminin Karşılaştırılması Emre Tekgöz
038 PP-014 Nedeni bilinmeyen ateş ile başvuran hastalarda alt tanı gruplarının sağ kalımların karşılaştırılması: Tek merkezli, prospektif çalışma sonuçları Emre Bilgin
039 PP-011 Erişkin ailevi Akdeniz ateşi hastalarında intestinal mikrobiyota kompozisyonu ve sağlıklı kontrolle karşılaştırılması: Rheuma-BİOTA Çalışması Nazife Sule Yasar Bilge
040 PP-212 Gebelikte fetüste bradikardi tespit edilen ve sonrasında bağ doku hastalığı tanısı alan üç olgu Belkıs Nihan Coşkun
041 PP-005 Amiloidoza Bağlı Guatr Saptanan Hastaların Klinik Özellikleri Ege Sinan Torun
042 PP-242 Skleromiksödem ve Amiloidoz ilişkili Kalp Tutulumu: Olgu Sunumu Ertuğrul Çağrı Bölek
043 PP-033 Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Kolşisin Tedavisine Uyum ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi Emre Tekgöz
044 PP-208 Yaygın deri ülserleri ve nekroz ile seyreden Katastrofik Antifosfolipid sendrom olgusu Yeşim Erez
045 PP-220 Amniyotrofik dermatomiyozitte nazal kalsinozis: olgu sunumu Özlem Pehlivan
046 PP-228 Primer Sjögren Sendromu ile ilişkili Shrinking Lung Sendromu Sadettin Uslu
047 PP-026 Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Hastalarda Yüksek Transaminaz Seyrinin Klinik Yanıt ile İlişkisi Nihan Şentürk Öztaş
048 PP-226 Sistemik Skleroz Taklitçisi Nadir Bir Hastalık; Werner Sendromu Ozan Cemal İçaçan
049 PP-018 Rekürren perikarditte anakinra tedavisi: Tek merkez deneyimi Zeynep Toker Dincer
050 PP-029 FMF Hastalarında Kolşisin intoleransı ve Optimal Doz İçin Primer Engeller Hasan Satış
051 PP-031 Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Tosilizumab Tedavisinin Atak Sıklığı Üzerine Etkisi Seda Çolak
052 PP-030 Kolşisin dirençli Ailesel Akdeniz Ateşli çocuklarda risk faktörlerinin belirlenmesi Nihal Şahin
053 PP-027 Tek Merkezde İzlenen 158 AA Amiloidoz Hastasının Demografik ve Klinik Özellikleri Nevzat Koca
054 PP-211 Hastalık aktivasyonu ile ortaya çıkan yaygın alt ekstremite ödemli SLE olgusu Koray Ayar
055 PP-223 Hodgkin Lenfoma'ya bağlı paraneoplastik süreç; Polimiyozit Andaç Komaç
056 PP-224 Dermatomyozit İle Başvuran Akciğer Karsinomu Olgusu Özge Argan
057 PP-233 Sistemik Skleroz ve Fibrozan Mediastinitli Hastada Pulmoner Hipertansiyon Tanısı: Sebep Hangisi? Bayram Farisoğulları
058 PP-013 Erişkin-başlangıçlı Still Hastalığında remisyon, hastalık aktivitesi ve relaps tanımı hangi sıklıkta yapılmıştır: Sistematik Literatür Derlemesi Emre Bilgin
059 PP-037 Anti-IL-1 Tedavi İhtiyacı Olan Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarının Özellikleri Numune Aliyeva
060 PP-210 Primer Antifosfolipid Sendromlu Hastada Bilateral Adrenal Hemoraji Nurdan Oruçoğlu
061 PP-225 Tümör Nekrozis Faktör Alfa Tedavisi ile İlişkili Relapsing polikondrit; Paradoksal Bir Yan etki? Ozan Cemal İçaçan
062 PP-240 Sınırlı Sistemik Skleroz ile takipli vakada gelişen santral sinir sistemi tutulumu özelliği Shirkhan Amikishiyev
063 PP-028 Metotreksat tedavisi alan jüvenil idiyopatik artrit hastalarında shear-wave elastografi ile karaciğer elastikiyetinin değerlendirilmesi Sümeyra Özdemir Çiçek
064 PP-034 Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı Seda Çolak
065 PP-035 Dirençli ve Dirençli Olmayan Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Subklinik Myokardial Fonksiyonun Karşılaştırılması Sercan Gücenmez
066 PP-205 Ateş ve Göğüs Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu Harun Aydemir
067 PP-214 Pediatrik Sinüs Ven Tromboz' unda Antifosfolipid Sendromu: Olgu Sunumu İlkin Elif Günel Karaburun
068 PP-237 Yaygın Lenfadenopati ve Kranial Sinir Tutulumu ile Prezente Olan Bir Primer Sjögren Sendromu Olgusu Seda Kutluğ Ağaçkıran
069 PP-222 Sistemik skleroz ile dudak malign neoplazm birlikteliği Burak Karakaş
070 PP-003 Çocuk Romatoloji Polikliniğinde Fabry Hastalığı Tanısı Alan İki Olgu Şerife Gül Karadağ
071 PP-204 Yaşlı Hastalarda Nedeni Bilinmeyen Ateşin Sebebi Olarak SLE Abdulmunir Azizy
072 PP-206 Sistemik Lupus Eritematozus Seyrinde Saptanan Dev Timik Kist Yunus Durmaz
073 PP-001 Uzamış Febril Myalji Sendromu İle Başvuran Ailevi Akdeniz Ateşi Olgularının Retrospektif Olarak İncelenmesi Vildan Güngörer
074 PP-006 Ailevi Akdeniz Ateşi olan çocuklarda uzamış febril miyalji sendromu Tuba Kurt
075 PP-216 Yaygın Organ Tutulumlu Sistemik Lupus Eritematozus Hastası ve Gelişen Paradoksal Emboliler Besim Fazıl Ağargün
076 PP-218 Pankardit ile prezente olan bir SLE olgusu Fatih Kemik
077 PP-232 Sistemik kemik metastasları gösteren nadir multipl myeloma olgusu Murat Baloğlu
078 PP-002 Ailevi Akdeniz Ateşi hastalarında biyolojik ilaç kullanımı İ̇smail Doğan
079 PP-143 Orak Hücre Anemisinde Her Ağrı Veno-okluziv Kriz İle İlişkili Olmayabilir: Artrit ile Başvuran Orak Hücre Anemisi Tanılı Hasta Serisi Gezmiş Kimyon
080 PP-010 İntrakraniyal hipertansiyonu ve aseptik menenjiti olan bir olgu: Tümör nekrozis faktör inhibitörü ilişkili veya juvenil idiopatik artrit ilişkili Ümmüşen Kaya Akca
081 PP-012 Ailevi Akdeniz Ateşi, Makrofaj Aktivasyon Sendromu, Melkersson Rosenthal Sendromlu Olgu Shirkhan Amikishiyev
082 PP-015 Demiyelinizan Hastalık ve Ailevi Akdeniz Ateşi Birlikteliği: İki Aile Örneği Cengiz Korkmaz
083 PP-016 Juvenil idiopatik artrit olgusunda kontrolsüz steroid kullanımına bağlı gelişen şiddetli yan etkiler Zahide Ekici Tekin
084 PP-023 Erken yaşta gelişen sakroiliit olgusu; tanı ne olabilir? Ceyhun Açarı
085 PP-024 Çocukluk Çağında İnfliksimab İlişkili Lupus Benzeri Sendrom: İki Pediatrik Olgu Duygu Kurtuluş
086 PP-025 Ailevi Akdeniz Ateşi ve Mevalonat Kinaz Eksikliği Tanısı Alan Pediatrik Sjögren Hastası Şerife Gül Karadağ
087 PP-038 İntestinal perforasyon ile prezente olan Poliarteritis nodosa ve FMF birlikteliği Kerem Yiğit Abacar
088 PP-039 Erişkin Yaşta Semptomatik Olan Periyodik Ateş Olgusu: TRAPS Ali Nail Demir
089 PP-041 Lupus nefriti ve FMF birlikteliği Burcu Bozkaya Yücel
090 PP-042 Ailevi Akdeniz Ateşi tanılı olguda çoklu kranial sinir tutulumu Selime Ermurat
091 PP-044 Poligenik Mutasyonlu Otoinflamatuar Bir Olgu: FMF- TRAPS Çakışması Sertaç Ketenci

19 Ekim 2019, Cumartesi

Poster Asım Saati: 07:30 - 08:30
Poster Toplama Saati: 18:00 - 19:00
PANO NO BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI SUNUCU
033 PP-155 Nadir ve Değerlendirilmesi Güç bir Hastalık: Yineleyici Polikondrit ve RPDAI/RPDAM Ertuğrul Çağrı Bölek
034 PP-156 Bel ve sırt ağrısı ile başvuran üç alkaptonüri olgusu Osman Elçin
035 PP-088 Behçet Sendromunda Biyobenzer İnfliximab Deneyimi:9 Hastalık Vaka Serisi Alper Yıldırım
036 PP-100 Behçet Hastalığında Amiloidoz: Hacettepe Üniversitesi Vaskülit Merkezi Deneyimi Ertuğrul Çağrı Bölek
037 PP-116 Pediatrik romatoloji kliniğinde parenteral tedavi alan hastaların yan etkiler açısından değerlendirilmesi Rahime Koç
038 PP-123 Romatoloji Pratiğinde Zor Vakalara Gastroenteroloji ve Dermatoloji İle Multidisipliner Yaklaşım: 5 yıllık deneyim Burcu Yağız
039 PP-154 Romatoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Alternatif Tip Yöntemlerine Başvuru Sıklığı Ve Nedenlerinin İncelenmesi Berivan Bitik
040 PP-105 Dirençli Behçet Üveiti Olgularında İnfiliksimab'ın Etkinliğinin Değerlendirilmesi Yusuf Karabulut
041 PP-061 Behçet Hastalarında Yüksek Rakıma Bağlı Gelişen Hematokrit Yüksekliğinin, Vasküler Tutuluma Etkisi Hamit Küçük
042 PP-069 Behçet Hastalığı’nda Hastaların Akdeniz Diyeti Uyumlarının Değerlendirilmesi ve Antropometrik Ölçümlerine İncelenmesi: Kesitsel Pilot Çalışma Ertuğrul Çağrı Bölek
043 PP-110 Behçet Hastalığı Tanısı İle Takip Ettiğimiz Hastaların Klinik Özellikleri: Tek Merkezli, Retrospektif Çalışma Zeliha Kübra Özdemir
044 PP-114 Sarkoidoza bağlı pulmoner hipertansiyon Firdevs Ulutaş
045 PP-144 Romatoloji bakış açısı ile üveit hastalarının değerlendirilmesi Gülsüm Akyol Demirtaş
046 PP-276 Neuroprotective effects of Potentilla fulgens on spinal cord injury in rats: an immunohistochemical analysis Murat Baloğlu
047 PP-126 Romatolojik Hastalığı Olan Hastalarda AF Ablasyonun Etkinliği ve Başarısı Yusuf Ziya Şener
048 PP-092 Retroorbital Kitle Ayırıcı Tanısında IgG4 İlişkili Hastalık Mehmet Soy
049 PP-278 Vimentin and Tumor Necrosis Factor–α Expression in Peripheral Nerves in Experimental Diabetic Neuropathy Murat Baloğlu
050 PP-111 Artrit ayırıcı tanısında venöz tromboz; olgu sunumu Kasım Osmanoğlu
051 PP-112 Bel Ağrılı Hastada Spondilolistezis ve Kostokondral Bileşke Sendromu Veysel Delen
052 PP-113 Alt Ekstremite Ağrılarının Nadir Bir Sebebi: Erdheim-Chester Hastalığı Yahya Doğan
053 PP-115 Granülomatöz polianjitis hastasında AA-amiloidoz Numune Aliyeva
054 PP-117 İdiopatik Pannikülit Vaka Sunumu Ayşe Gökce Işıklı
055 PP-119 Sakroiliit ve parotit ile prezente olan sarkoidoz olgu sunumu Andaç Komaç
056 PP-122 Parmaklarda Nekroz ile Prezente Olan Bir Vaskülit Taklitçisi Gül Güzelant Özköse
057 PP-124 Atipik Prezentasyonlu Relapsing Polikondrit Olgusu Samet Karahan
058 PP-125 Tolosa-Hunt Sendomu vs Serebral Hemoraji: Olgu Sunumu Orhan Zengin
059 PP-159 Oligoartritle prezente olan akciğer karsinomu olgusu Fatma Tuncer
060 PP-160 Okronotik Spondiloartropatili Bir Hastada Kolşisin Tedavisi: Nadir bir Olgu Sunumu Muge Aydın Tufan
061 PP-161 Pakidermodaktili; İnflamatuar artritler ile karışabilen nadir bir fibromatozis Hasan Ulusoy
062 PP-162 İnfra-patellar yerleşimli tofüsü olan bir gut olgusunun klinik seyri Koray Ayar
063 PP-045 Aort diseksiyonu nedeniyle opere edilen hastada saptanan wegener granülomatozu: Olgu sunumu Türkan Sena Çağlak Kutlu
064 PP-046 Ailesel Akdeniz Ateşi ve Takayasu Arteriti Birlikteliği Muhammet Limon
065 PP-047 Takayasu Arteritin Ayırıcı Tanısına Giren Nadir Bir Hastalık: Psödoksantoma Elastikum Yunus Durmaz
066 PP-049 Baş Ağrısı İle Başvuran Behçet Hastalığı Olgusu Harun Aydemir
067 PP-050 Eklemlerde Ağrı ve Romatoid Faktör Pozitifliği Olan Granülomatöz Polianjitis Olgusu Harun Aydemir
068 PP-051 Santral Sinir Sistemini Tutan Granülomatöz Polianjitis Olgusu Harun Aydemir
069 PP-052 Kalp Yetmezliği Semptomları ile Acile Başvuran Takayasu Arteriti Olgusu Harun Aydemir
070 PP-053 Behçet Sendromu Seyrinde Gelişen Extragenital Ülserler Yunus Durmaz
071 PP-054 Testis Ağrısı ile Başvuran Behçet Sendromu Olgusu Sezgin Zontul
072 PP-055 Üriner inkontinas ile presente olan bir Nörobehçet olgusu Mehmet Emin Derin
073 PP-056 Nefrotik Düzeyde Proteinüri ile Prezente Olan Henoch Schönlein Purpurası (IgA Vasküliti) Andaç Komaç
074 PP-058 Behçet Hastalığı ve Splenik Enfarktüs Faruk İbrahimoğlu
075 PP-059 Akciğer Kanseri Tedavisi Sonrasında Granülomatöz Polianjiit Gelişen İki Olgu Ege Sinan Torun
076 PP-062 IgA vaskülitli çocuk hastada nadir bir bulgu: Steroid dirençli periferik nöropati Fatma Aydın
077 PP-063 İleri yaş üveit ile prezente olan Takayasu arteriti Serdar Emin Kaymaz
078 PP-064 Bilateral şilotoraks ve şilöz assitle seyreden vasküler tutulumlu Behçet Hastalığı Rabia Deniz
079 PP-065 Nadir Bir Poliarteritis Nodosa Prezentasyonu: İzole Koroner Arter Tutulumu Rabia Deniz
080 PP-067 Optik Nöritle Tanı Alan Eozinofilik Granülomatöz Polianjitis Olgusu Muge Aydın Tufan
081 PP-070 Miyelodisplastik sendrom ile ilişkili pediatrik Behçet hastalığı: Olgu sunumu Ceyhun Açarı
082 PP-073 Psikoz ile prezente olan nöro-behçet vakasında 18F-FDG PET/MR ile tanı konulması Aslıhan Avanoğlu Güler
083 PP-074 Behçet Hastalığında Anti TNF Tedavisi ile İlişkili Paradoksik Palmoplantar Psöriyaziste Azatioprin Etkinliği Hazan Karadeniz
084 PP-076 Henoch-Schönlein purpuralı olguda gelişen kresentik glomerülonefritin 3 yıllık klinik seyri. Koray Ayar
085 PP-083 İdiopatik myelofibrozis nedenli ruksolitinib kullanımına bağlı vaskülit olgusu Ahmed Cihad Genç
086 PP-085 Vena cava süperior sendromu, perikardial ve plevral effüzyon ile seyreden bir behçet olgusu Ahmed Cihad Genç
087 PP-086 Serebral venöz sinüs trombozuna sekonder bilateral kronik atrofik papil ödem ve gözde psödokist ile seyreden behçet olgusu Ahmed Cihad Genç
088 PP-097 Kutanöz Selülit İle Prezente Olan Eozinofilik Granülamatöz Polianjitis Hastasında Dissemine Kriptokok Enfeksiyonu Tuğba Ocak
089 PP-103 Normal İnflamatuar Parametrelerle Başvuran Dev Hücreli Arterit Olgusu Aydan Köken Avşar
090 PP-109 Yavaş klinik seyirli bir granülomatöz polianjiitis olgusu: Vaka sunumu Cihat Yörük
091 PP-087 Behçet hastalarının klinik ve demografik karakteristikleri Didem Şahin Eroğlu